Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego – DobrePiece.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług
  drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu
  Internetowego DobrePiece.pl. Sklep prowadzi Lidia
  Kokoszka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PPH Kokoszka –
  Lotz Lidia Kokoszka wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
  Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Boguszyn 77a,
  57-300 Kłodzko, NIP:8831004111, REGON:890302370, zwana dalej
  Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: dobrepiece.pl;
  2. pod numerem telefonu: +48 790 669 696.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej
  DobrePiece.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i
  utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w
  każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą
  elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego
  użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do
  systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz
  pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By
  uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować
  właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w
  szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze
  – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
  wolnych od pracy;
 2. Klient
  – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub
  jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy
  szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w
  ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w
  Sklepie Internetowym;
 3. Kodeks Cywilny
  – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto
  – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą
  którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu
  Internetowego;
 5. Konsument
  – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 6. Przedsiębiorca
  – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu
  cywilnego;
 7. Regulamin
  – niniejszy dokument;
 8. Towar
  – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest
  dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 9. Umowa sprzedaży
  – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
  pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 10. Usługi
  – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą
  elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Ustawa o prawach konsumenta
  – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr
  827);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Zamówienie
  – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
  sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem
  spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient,
  następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej,
   Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej,
   Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta,
  która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w
  Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez
   przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających
   lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego
   funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego
   oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w
   ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej
   (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla
   innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu
   Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami
   obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,
   postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania
   z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie
  z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na
  dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po
  dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i
  zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze
  stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na
  prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas
  nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta
  żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 3. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i
  promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach
  internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają
  łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego
  Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do
  zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu,
  może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego
  terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w
  szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny,
  stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu
  Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe,
  wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na
  rynek polski.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty
  elektronicznej.
 4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny
  na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje
  złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi
  ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem
  Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta,
  jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca
  prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi
  oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej
  otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 5. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu
  lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach
  roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu
  Internetowego. W tym celu Klient powinien:

  1. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy
   nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie
   internetowej Sklepu i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i
   płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności:
   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt
  powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po
  skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze
  wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta
  Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z
  tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po
  złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej
  przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 8. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego
  Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia
  przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty
  elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego
  Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść
  Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od
  Umowy.
 9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej
  warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub
  pisemnie na podany przez Klienta adres.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z
  Regulaminem.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w
  trakcie składania Zamówienia.
 2. Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje
  Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i
  jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych
  zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
 5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon
  albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres
  realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród
  przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie
  składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku
   realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi
   przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka
   dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek
   bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia).
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o
  terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W
  przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w
  zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do
  zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na
  podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny
  poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do
  zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
  upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze
  wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1
  do Regulaminu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie
  Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
  przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta
  potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w
  przypadku:

  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
   wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed
   rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
   Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
   finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które
   mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar
   nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub
   służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający
   szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w
   zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie
   można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
   higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po
   dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
   połączone z innymi rzeczami;
  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe,
   których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a
   których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
   których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca
   nie ma kontroli;
  8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego
   przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli
   Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
   Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne
   niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia
   od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych
   usług lub Towarów;
  9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
   wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
   opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
   Umowy o prenumeratę;
  10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do
   celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii,
   usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
   sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub
   okres świadczenia usługi;
  12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na
   nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się
   za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
   Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa
   odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest
  uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w
  stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu
  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien
  nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony
  Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od
  dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci
  Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
  dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
  takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że
  Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie
  będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może
  wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili
  otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej
  odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy
  zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie
  jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego
  dodatkowych kosztów.
 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że
  Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego
  Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art.
  556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie
  lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres PPH
  Kokoszka – Lotz Lidia Kokoszka, Boguszyn 77a, 57-300 Kłodzko, na adres
  poczty elektronicznej: sklep@dobrepiece.pl, numer telefonu +48 663 781
  198.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć
  reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód
  zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt.
  3.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie
  do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej
  uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż
  w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem
  Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na
  adres: PPH Kokoszka-Lotz Lidia Kokoszka, Boguszyn 77a, 57-300 Kłodzko,
  na adres poczty elektronicznej: sklep@dobrepiece.pl, numer telefonu +48
  663 781 198.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do
  korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie
  do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie
  Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w
  reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym
  zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i
  treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo
  prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości
  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
   konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
   rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora
   Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
   mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
   Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
   Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy
   powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
   społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów
   (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
   Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym
   numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez
   Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email
   porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej
   ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która
stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa
  autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny
  internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do
  formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może
  następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a
  Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym
  zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania
  cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a
  Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu
  ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
  przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe
  przepisy prawa polskiego.
 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie
  poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu
  Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w
  życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o
  zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty
  elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14
  dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto
  Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest
  zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty
  poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku
  akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.