Polityka prywatności

Polityka prywatności w Sklepie internetowym DobrePiece.pl

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie
internetowym (dalej jako “Sklep Internetowy”). Administratorem Sklepu
internetowego jest Lidia Kokoszka prowadząca działalność gospodarczą pod
nazwą PPH Kokoszka-Lotz Lidia Kokoszka wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul.Boguszyn 77a
57-300 Kłodzko NIP:8831004111 REGON:890302370.

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie
niniejszego Sklepu Internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są
przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu
ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów
Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i
stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym
i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną
modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie
internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych
osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci
poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:


PPH Kokoszka-Lotz Lidia Kokoszka

Boguszyn 77a, 57-300 Kłodzko

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem
danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: dobrepiece.pl
 • poczty tradycyjnej: Boguszyn 77a, 57-300 Kłodzko
 • telefonu: +48 790 669 696

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w
następujących celach i zakresie:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie
  konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie
  internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; jeżeli
  rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi
  uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje imię i
  nazwisko, a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje
  imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak
  adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta
  takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie
  realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz
  przy zakupie Towarów;
 • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu
  Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka
  Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w
  Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie
  Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego,
  przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
 • w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych
  Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie
  Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane
  dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta,
  dodatkowo ustanowione hasło;
 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności
  dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu
  internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu
  internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w
  Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron
  w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji,
  adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki
  internetowej oraz systemu operacyjnego;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed
  roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi,
  możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub
  założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia
  roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub
  innej procedury prawnej;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na
  pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w
  formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu
  udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre
  dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące
  zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące
  przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w
  dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 • w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i
  partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe
  podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane
  dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień,
  które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies,
  a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w
  Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja
  aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku
  remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia
  do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem
  internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców.
  Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach
  internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat
  znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;
 • w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj.
  powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz
  reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w
  Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym.
  Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach
  uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;
 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj.
  informacje o zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu
  Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania
  opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne
  wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w
  którym wprowadzasz swoje dane.

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych
danych osobowych:

 • dane kontaktowe;
 • dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym;
 • dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym;
 • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
 • dane dotyczące usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi
warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za
pośrednictwem Sklepu internetowego.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla
Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa
  udzieloną zgodę;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10
  lat (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub
  niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być
przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych,
rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami
świadczonymi przez Sklep internetowy – dane te nie będą wykorzystywane do
celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów
lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia
zamówienia.

Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas
odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub
do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści
marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia
zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu
internetowego.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK,
  jeżeli się o to do nas zwrócą,
 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu
  internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od
  uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze
  zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania,
  wykaz dostawców znajdziesz na stronie internetowej naszego Sklepu
  internetowego pod linkiem: https://dobrepiece.pl/lista-dostawcow-uslug

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w
terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o
działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W
razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa
miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim
przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn
opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy
Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych
  danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,
  planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach
  ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o
  prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o
  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o
  zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza
  Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie
na adres: dobrepiece.pl.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od
Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych
osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia,
zgłoś swoje żądanie na adres: dobrepiece.pl.

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe
możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie
Internetowym.


Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym”
(art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich
danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały
  zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były
  przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
  na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w
  jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem
  bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
  w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania
  realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla
  celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
  przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych
osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie
na adres: dobrepiece.pl.


Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator
  danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na
  czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast
  usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich
  danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale
  są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich
  roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
  osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po
  stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw
  wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
zgłoś swoje żądanie na adres: dobrepiece.pl.


Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich
danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w
  interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów
  wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
  Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
zgłoś swoje żądanie na adres: dobrepiece.pl.


Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych
osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych
osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał
bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to
technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje
żądanie na adres: dobrepiece.pl.

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej
cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś
swoje żądanie na adres: dobrepiece.pl lub skorzystać z odpowiednich
funkcjonalności w Koncie.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz
prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie
członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (PUODO).